RSS
A A A K

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kaliszu

zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kaliszu. Data publikacji strony internetowej: 2013-12-12. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-01-08. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Koordynatorem ds. dostępności w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Kaliszu jest Artur Trzęsała, dostepnosc@piwkalisz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 627572659. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich - https://www.rpo.gov.pl/.

Dostępność architektoniczna

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kaliszu posiada wejście do budynku poprzez klatkę schodową. Są schody, korytarze. Brak wind, brak dostosowań typu pochylnie, platformy, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Jest dostępny parking bez wyznaczonych miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych. Jest możliwość wstępu do urzędu z psem asystującym. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kaliszu deklaruje chęć osiągnięcia poziomu wyższego od wymagań prawnych i dąży do tego celu.Opublikował: Artur Trzęsała
Publikacja dnia: 29.03.2021
Podpisał: Artur Trzęsała
Dokument z dnia: 25.09.2020
Dokument oglądany razy: 1 472