RSS
A A A K

Pasze i Utylizacja


17.11.2015

ROZPORZĄDZENIE (WE) Nr 183/2005 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
z dnia 12 stycznia 2005 r.
ustanawiające wymagania dotyczące higieny pasz
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

- czytaj


25.09.2014

Nowy dokument handlowy - Rozporządzenie MRiWR w sprawie wzoru dokumentu handlowego stosowanego przy przewozie, wyłacznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochdnych - pobierz


10.07.2012

Wpis do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii - warunki gospodarstwa

Podmioty (gospodarstwa i przedsiębiorstwa), które wytwarzają pasze na własne potrzeby, stosują pasze w żywieniu zwierząt lub zajmują się produkcją pierwotną podlegają obowiązkowi rejestracji w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii.
W celu dokonania rejestracji należy złożyć w PIW w Kaliszu oświadczenie wraz z numerem gospodarstwa . Wzór oświadczenia do pobrania na stronie w zakładce „druki i formularze”, w dziale „pasze i utylizacja”.
Powiatowy Lekarz Weterynarii nadaje weterynaryjny numer identyfikacyjny podmiotowi, który dokona rejestracji oraz umieszcza podmiot w Rejestrze Podmiotów Paszowych (https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/rejestry-podmiotow-paszowych ).
Aby uzyskać zaświadczenie z weterynaryjnym numerem identyfikacyjnym należy złożyć wniosek wraz z opłatą skarbową 17 zł.

Podmiot podlegający nadzorowi PLW musi spełniać warunki określone w załączniku I i III do Rozporządzenia (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz (Dz. Urz. UE L 35 z 8.02.2005, str. 1).
Spełnienie tych warunków jest kontrolowane przez PLW przy pomocy listy kontrolnej SPIWET PASZE C gospodarstwa (do pobrania http://www.wetgiw.gov.pl/index.php?action=art&a_id=1762 ). Przy każdym warunku zaznaczona jest podstawa prawna, z której ten wymóg wynika.


06.03.2012

Weterynaryjny numer identyfikacyjny

- Obrót paszami - pobierz


19.10.2010

Rozporządzenie Komisji (UE) NR 242/2010
z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie utworzenia katalogu materiałów paszowych - pobierz

żródło: http://eur-lex.europa.eu


19.10.2010

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. 
w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady i uchylające dyrektywę Rady 79/373/EWG, dyrektywę Komisji 80/511/EWG, dyrektywy Rady 82/471/EWG, 83/228/EWG, 93/74/EWG, 93/113/WE i 96/25/WE oraz decyzję Komisji 2004/217/WE - pobierz 

żródło: http://eur-lex.europa.eu


08.06.2010

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r.
określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) - pobierz

żródło: http://eur-lex.europa.eu


25.03.2009

Wymagania dotyczące higieny pasz na poziomie produkcji pierwotnej (obowiązują wszystkich właścicieli gospodarstw, którzy składali oświadczenia o spełnieniu wymagań Rozporządzenia UE 183/2005). - pobierzOpublikował: Artur Trzęsała
Publikacja dnia: 06.02.2018
Podpisał: Artur Trzęsała
Dokument z dnia: 08.01.2018
Dokument oglądany razy: 3 898