Statut prawny

Treść załącznika do rozporządzenia nr 29/11
Głównego Lekarza Weterynarii
z dnia 8 czerwca 2011 r.

STATUT
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
w Kaliszu

 

§ 1. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kaliszu, zwany dalej Inspektoratem, działa na podstawie niniejszego Statutu, oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

  1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz 1240  z późn. zm.);
  2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.);
  3. ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.);
  4. zarządzenia Nr 1 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii (Dz. Urz. MRiRW, Nr 3, poz 3).

§ 2. 1. Siedzibą Inspektoratu jest miasto Kalisz.

2. Obszarem działania Inspektoratu jest Kalisz - miasto na prawach powiatu oraz powiat kaliski.

§ 3. 1. Inspektorat prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kaliszu, zwany dalej Powiatowym Lekarzem Weterynarii, jest dysponentem III stopnia w zakresie wykonywania budżetu państwa.

§ 4. 1. Działalnością Inspektoratu kieruje Powiatowy Lekarz Weterynarii.

2. Powiatowy Lekarz Weterynarii wykonuje swoje zadania przy pomocy Zastępcy oraz Inspektoratu.

3. W czasie nieobecności lub nieobsadzenia stanowiska Powiatowego Lekarza Weterynarii lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków, działalnością Inspektoratu kieruje Zastępca.

4. W czasie nieobecności lub nieobsadzenia stanowiska Powiatowego Lekarza Weterynarii i jego Zastępcy lub czasowej niemożności wykonywania przez nich obowiązków, działalnością Inspektoratu kieruje osoba upoważniona pisemnie przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

§ 5. Inspektorat zapewnia realizację zadań Powiatowego Lekarza Weterynarii określonych w ustawie o Inspekcji Weterynaryjnej oraz w przepisach odrębnych.

§ 6. Szczegółową organizację i tryb pracy Inspektoratu oraz szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych i stanowisk wchodzących w jego skład określa regulamin organizacyjny ustalony przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w uzgodnieniu z Wielkopolskim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii.


Opublikował: Artur Trzęsała
Publikacja dnia: 08.01.2018
Podpisał: Artur Trzęsała
Dokument z dnia: 08.01.2018
Dokument oglądany razy: 2334
12.07.2024 // bip.piwkal.ayz.pl/