Zadania Inspektoratu

 1. Zwalczanie:
  1. chorób zakaźnych zwierząt, w tym zapobieganie wystąpień, wykrywanie i likwidacja ognisk tych chorób
  2. chorób zwierząt, które mogą być przenoszone na człowieka ze zwierzęcia lub przez produkty pochodzenia zwierzęcego
 2. Monitorowanie zakażeń zwierząt
 3. Badanie zwierząt rzeźnych i produktów pochodzenia zwierzęcego
 4. Przeprowadzanie:
  1. kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt oraz produktów w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu
 5. Sprawowanie nadzoru nad:
  1. bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży bezpośredniej
  2. wprowadzeniem na rynek zwierząt i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego
  3. wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem środków żywienia zwierząt
  4. zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością zdrowotną materiału biologicznego
  5. przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt
  6. przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem zwierząt
  7. przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie
 6. Prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych zwierząt
 7. Prowadzenie wymiany informacji w ramach systemów wymiany informacji, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej
 8. Prowadzenie rejestru zakładów umieszczających na rynku produkty pochodzenia zwierzęcego
 9. Nadawanie weterynaryjnych numerów identyfikacyjnych podmiotom prowadzącym działalność w zakresie produkcji i transportu produktów pochodzenia zwierzęcego oraz podmiotom prowadzącym działalność nadzorowaną z zakresu:
  1. przewozu zwierząt
  2. organizowanie targów, wystaw, pokazów
  3. obrotu zwierzętami i ich skupu
  4. prowadzenia miejsc gromadzenia zwierząt, odpoczynku lub przeładunku
  5. prowadzenia punktu kopulacyjnego
  6. prowadzenia zakładu drobiu
  7. prowadzenia chowu i rozrodu ryb
  8. prowadzenia schronisk dla zwierząt
  9. chowu zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka
  10. utrzymywania zwierząt gospodarskich w celu umieszczania na rynku tych zwierząt oraz ich produktów
  11. zbierania i transportowania, przetwarzania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego
 1. Kontrole nad prawidłowością realizacji zadań przez lekarzy weterynarii wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii
 2. Przygotowywanie decyzji w I-ej instancji
 3. Prowadzenie dokumentacji z wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości wynikającej z obowiązujących przepisów
 4. Współpracowanie z właściwymi organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego

Opublikował: Artur Trzęsała
Publikacja dnia: 08.01.2018
Podpisał: Artur Trzęsała
Dokument z dnia: 08.01.2018
Dokument oglądany razy: 2497
12.07.2024 // bip.piwkal.ayz.pl/